حضرت امام رضا (ع) فرمودند :   خداوند

 

حکیم ،هر چیزی را که برای

 

سلامتی مردم زیان آور بوده وموجب هلاک

 

ونابودی آنان می شود ،حرام کرده وآنچه را

 

برای سلامتی آنهامفید بوده ، حلال کرده

 

است  آیا ما وشما خود را ملزم می کنیم حرام خدا وحلال خدا را در زندگی  خود رعایت کنیم ؟