... شاید چیزی را خوش نداشته

باشید وآن برای شما بهتر باشد

و شاید چیزی را دوست بدارید و

آن برای شما بد تر باشد ،و

خدا[صلاح شما را] می داند

وشما نمی دانید.(سوره بقره -آیه 216 )

خدایا مرا موفق به کاری کن که رضایت تو در آن است .خدایا یاری ام کن تا به سخنان تو گوش کرده وعمل نمایم وتکالیفی که به عهده ام گذاشته ای به خوبی انجام دهم ( آمین )