حضرت رسول اعظم (ص)

فرمودند : رمضان ماهی است

که ابتدایش ،رحمت است ومیانه

اش مغفرت و پایانش آزادی از

آتش جهنم .

خدایا توفیق رحمت ومغفرت وآزادی ازآتش جهنم را به همه

مسلمانان ومؤمنان عنایت بفرما .