رمضان ،دعوتی است معنوی وتومیهمان

خدایی .رمضان فرصت استفاده از نفحات

رب است .رمضان ،موسم عبادت است

وعبادت غذای روح است .رمضان،بهار

جانهای خدا جوست وباران کرامت شهر

الله،روز وشب برکویر دلها می بارد ویاد

خدا،صفابخش دلهای عاشقان شب زنده

داراست .رمضان راباید آینه ای بسازیم

پیش رویمان،تا در آن،چهره باطن وسیمای

اخلاق خویش رابه تماشابنشینیم .رمضان

برای ماکلاس است،درهمه زمینه ها،ودر

رابطه با خداوخود ومردم ومکتب

.رمضان،ماه ضیافت خداست.خداوند میزبان

است وبندگان او میهمان،ونیایش وقرب

وسیله ی پذیرایی .

وخوش به حال شما روزه داران که میهمان خدایید وپاداش روزه داری شما ،خود خدا ست