رسول خدا (ص )در باره نماز می فرمایند : 

آنگاه که انسان با ایمان،به نماز می ایستد

تا پایان نمازش،خداوند به او توجه می

کندورحمتش را برسر او می

گستراند.فرشتگان اطراف اورا می گیرند

وبه او می گویند :ای نماز گزار،اگر می

دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته

ای وبا چه کسی مناجات می کنی ،هرگز

نماز را رها نمی کردی .ونیز

فرمودند:پروردگارتان می فرماید:هرکس به

نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد وآنهارا

دروقت خود بخواند،من قول می دهم در

روزی که به ملاقات من می آید اورا به

بهشت ببرم .   (اصول کافی جلد 3)

امام باقر(ع)می فرمایند:نمازی که در اول وقت خوانده

شود،به صورتی درخشان به سوی صاحبش برمی

گرددومی گوید:تو مرا خوب حفظ کردی،خداوند هم تورا

حفظ کند .