الهی !ای معبودم،ای هستی

بخش عالم،ای بی همتا !کمکم

کن! تا اگر کسی را غمگین دیدم

،غمخوارش گردم ودانه شادی

را درباغ دلش بکارم وبرای حل

مشکلش تلاش کنم .

چند روز پیش در کوچه مون یک پسربچه رابرای اولین بار دیدم خیلی غمگین وتنها کنار دیوار نشسته بود ،دلم برایش سوخت ،حالش روپرسیدم ،متوجه شدم زبان منو بلد نیست ،دیدم عربی جواب می دهد .کمی عربی که بلد بودم با او حرف زدم ،متوجه شدم اهل موصل عراق هستند وبنده خدا به اتفاق خانواده اش از ترس داعشی های کافر به اینجا آمده ویک خانه کوچکی را اجاره کرده بودند خیلی غمگین بودندو من توانستم کمی اورا بخندونم وخوشحالش کنم. والآن با من دوست شده وهربار منو می بیند خوشحال می شود .خداوند شر دشمنان اسلام را به خودشان بر گرداند.