پیامبر رحمت (ص) :ای مردم ،بدانید کسی که به

دنبال فراگیری دانش است،با هر قدمی که

بر می دارد ،درکارنامه اعمالش ثواب یک

سال عبادت نوشته می شود. فرشتگان بال

هایشان را زیر پای او می گسترانند وزمینی

که زیر پای اوست برایش از خداوند

مهربان آمرزش می طلبد .پس خوش به حال دانش آموزان ودانشجویان وطلاب که به د نبال فراگیری علم ودانش هستند.