خداوندا !دانش مرا بیفزای ،چرا که

 

دانش،بهتر از دارایی است .دانش مرا پاس

 

می دارددر حالی که دارایی را من باید پاس

 

بدارم ،دارایی با بخشیدن کاسته می

 

شود،اما دانش با انفاق رشد می کند،وبه

 

برگ وبار می نشیند .