سلام دوستان عزیز،

 

پیشاپیش خجسته

سالروزتولدکریم اهل

بیت، حضرت امام حسن مجتبی

(ع)،دومین اختر تابناک آسمانی

امامت و ولایت را به همه

شیفتگان عدالت وآزادی

وموحدان عالم تبریک وتحنیت

عرض می کنم.

حدیثی از آن حضرت که فرمودند :دانش خویش را به مردم بیاموز ودانش دیگران را

فراگیر.در این صورت دانسته هارا انفاق کرده ای وندانسته هارا آموخته ای .