سخنی از امیر المؤمنین علی (ع)درباب

ادب:

برترین ادب آن است که انسان از حدود خود

خارج نشود واز قدر وشأن خویش تجاوز

نکند.هر چیزی محتاج عقل است وعقل

محتاج ادب است .نیاز صاحبان عقل به ادب

مانند نیاز زراعت به باران است .ادب بهترین

خصلت در انسان است .