آرامش آن است که بدانی در همه لحظات ودر هر قدم که بر می

داری ،دستا نت دردست خداست.اوست که از رگ گردن به تو

نزدیک تر است،اوست که به تو نیرو وتوان میدهد، اوست که

بینایی ات را به درجه اعلی رسانیده تا خوب ببینی وبدانی که

دست گیرنده فقط حق تعالی است و غم وحسرت بی معناست .

 

خدایا مارا آنی به خودمان وامگذار وتوفیق بده تا همواره به یاد تو باشیم .!