سلام دوستان

شاید درشهر شماهم این رسم نامناسب

واسراف کاری رخ می دهد :

 

متأسفانه اخیراًبسیار رواج پیدا کرده است

که با انتصاب یک نفربه عنوان یک مسؤل

محلی،شهر وروستاپرازپرده هاوبنرهای

رنگارنگ وپرهزینه می شود.چند روز پیش

در شهر ما یک آقایی به عنوان رئیس شبکه

بهداشت ودرمان وآقایی دیگر به عنوان

رئیس بیمارستان نه چندان مناسب شهر

انتصاب شدند.هرکسی وارد شهر شود

واقعاً تعجب می کند،تقریباًتمام شهرپراز

بنرهای رنگارنگ وگران قیمت شده است

وهربیننده ای رامتوجه خود می

کند،هرکسی برای شیرین کاری ونشان

دادن خودبنر وپرده تبریک در شهر نصب

کرده است که باسبک زندگی یک مسلمان

که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز

هست،هیچ تناسبی ندارداین نوع کارهای

نامناسب وپرهزینه واسراف کاری

درقسمت های دیگرنیزرواج دارد.به

چندنمونه اشاره می شود :

 

_ یک نفرازدنیا می رود،درمجلس ترحیم آن

مرحوم یا مرحومه،بعضاًعده ای بااهداف

خاص به تعدادچندین برابرشرکت کننده

درمجلس ترحیم،آگهی تسلیت

منتشروپخش می کنند.دراین موارد،اهداف

اشخاص نیزمشخص است مثلاًقصدمطرح

کردن خود برای انتخابات آینده دارند،یا دنبال

پست ومقام هستندومی خواهندجایگاهی

رابرای خوددرمیان مردم ومسؤلان کسب

نمایند.!

 

_ یک نفرازحج یا کربلا می آید.افراد فراوانی

برای نشان دادن خود،ده هاوشاید

صدهاپرده خوش آمدگویی برایش نصب

می کنند !

 

_دریک روستای کوچک ودورافتاده،شخصی

را دهیارمی کنند،علاوه برآن

روستا،درشهرنیزبرای آن آقای دهیار،جهت

خودشیرینی وچاپلوسی پرده

هاوبنرهانصب می کنند.!

_دریک روستااهالی آن محل درفصل

زراعت ،یک نفر رابه عنوان میرآب یاسرآب

یارانتخاب می کنند،مشاهده می

شودچندین پرده تبریک درآن محل برایش

نصب می کنند.!

 

_ازاین موارد متأسفانه فراوان دیده می

شودوتقریباًباانتصاب رئیس یامعاون هراداره

ونهادی حتماًباید ده هاپرده وبنر نصب

شود.اگربرای کسی پرده وبنرکمتر

بزنندنشانه این است که ارزش پست

ومقام آن آقا کمتروپایین تراست.می گویند

درسابق نماینده مجلسی بودکه خودش به

افراد می گفت:وقتی کاری درمنطقه انجام

می گیرد،حتماًاهالی محل پرده تشکر

ازنماینده شهر،نوشته ونصب کنند

البته موارداز این نوع فراوان است،ومردم

خودشان شاهد آن هستند.درضمن خود

مردم نیز مقصر هستند،ومتأسفانه این

عادت بد ونامناسب،علاوه برهزینه های

اقتصادی ومالی،ازنظرفرهنگی هم به ضرر

جامعه است وهیچ سنخیتی با فرهنگ

دینی وسبک زندگی جامعه اسلامی

ندارد.امید است خودمردم،متوجه این

اشتباه وعادت نامناسب بشوندواز افراط

واسراف پرهیز کنندو وضع موجودرا اصلاح

نمایند .