سلام دوستان عزیز ،به مطلب(فرمول) زیرتوجه فرمایید:

حضرت رسول اکرم (ص)درباره نفاق می فرمایند:«هرکس نهان او با آشکارش یکی نباشد،او منافق است،هرکه باشد ونیز فرمودند:کسی که خشوع ظاهری اوبیش از خشوع قلبی او باشد،او درنزد ما منافق محسوب می شود .»


حضرت امام علی (ع)درهمین باره می فرمایند:«تقوای منافق جز در زبانش ظاهر نمی شود.وعلم منافق در زبان اوست ،وعلم مؤمن درعملش است .»

امید است بااستفاده از این سخنان گهربارکه مانند یک فرمولی است برای شناخت منافق،هم در عمل خودبازنگری کنیم وهم نفاق را در جامعه بشناسیم.