عاقلی گوید : «خاموش بودن،

نصف حکمت است .تعقیب

نکردن دیگران ،نصف آرامش

است .  مداخله نکردن در کار

دیگران، نصف ادب است .»

وشما می دانید که ادب داشتن

خیلی برتر است .

ان شاءالله همه شما ازحکمت،آرامش وادب در حد برتر برخوردارید .