هرشب، پیش از اینکه به خواب روی ،همه

آدم ها را ببخش و با قلبی پاک بخواب .

 

هر صبح ، یک شروع دوباره است،یک نفس

عمیق بکش ودوباره کارهایت را شروع کن!

شب وصبح دو نشانه از قدرت خداوند هستند،شب مایه آرامش وصبح آغازحرکت وتلاش است باید ازهر دو،به اندازه مناسب استفاده کرد.صبح وشب تان پر برکت باد.