امشب رحمت دوست ،جاریست

مانند رود نه،  مانند باران !

اگر دلتان لرزید ،بغضتان ترکید !

کسی اینجا!  محتاج دعاست

اگریادتان بود ،باران گرفت،

دعایی به حال من بیابان بکنید!

                         بر گرفته از کتاب :  «...واکن ...»