شب قدر است و من قدری ندارم ،

چه سازم ؟ توشه قبری ندارم ... 

شب قدر است وقدرشب تو دانی!

به قدرمن ننگر،قدرخویش عطاکن!

مناجات علی امشب زنخلستان نمی آید

مسجدکوفه پرازجمعیت ومولانمی آید!

دامن مادرگرفته گوشه ی ویرانه طفلی

گویدای مادربگوامشب چرابابا نمی آید؟

                          برگرفته ازپست ارزشمند :«...واکن »