نگویید ، نگویید ، نگویید که ...

 

هنوز وقت هست ! یا شاید دفعه بعد !

 

چون مفهومی وجودداردبه نام :


        « خیلی دیر است »

وقت طلاست وباید از همه فرصت ها استفاده کرد،آینده آدمی همین امروز اوست .