شنبه 28 تیر =شهادت امیرالمؤمنین

حضرت علی (ع).ازوصایای آن حضرت

:شما راوتمام فرزندان وخاندانم وکسانی را

که این وصیت به آنها می رسد،به ترس

ازخداونظم درامورزندگی وایجاد صلح

وآشتی درمیانتان سفارش می کنم زیرامن

ازپیامبر(ص) شنیدم که فرمودند:اصلاح

دادن میان مردم ،ازنماز وروزه یک سال برتر

است .

یک شنبه 29تیر =شب قدر-یکی ازشب

هایی که احتمال می رود شب قدرباشد .

 

جمعه 3 مرداد =مرگ ابن ملجم،طبق

مشهور دراین روز ابن ملجم مرادی(لعنت

الله علیه)قاتل حضرت امیر(ع)قصاص شده

وبه درک واصل شد .