وقتی پرنده ای زنده است ...مورچه هارا می خورد.  اما

وقتی می میرد،...مورچه ها او را می خورند .!!!  زمانه

وشرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند .هشیار باشیم

درزندگی هیچ کس را نبایدتحقیر کنیم یا او را آزار دهیم. 

شاید امروز قدرتمند باشیم ،اما یادمان باشد :

زمان ازما قدرتمند تر است!!!

      دنیا آینه عبرت است !!!