عاقبت همه ما، زیر این خاک

آرام خواهیم گرفت .ما که روی

آن ،لحظه ای به همدیگر مجال

آرامش ،ندادیم !!!

 

اعتماد ،ساختنش سالها طول

می کشد ولی تخریبش چند

ثانیه ،بله فقط چند ثانیه طول

می کشد اما ترمیمش،تا ابد!!!

 

پس بیاییم :برای ساختن اعتماد تلاش کنیم و هرگز آن را تخریب نکنیم تا نیازمند ترمیمش باشیم .بعضی به این مهم عمل نمی کنندوبا اشتباه خود اعتماد چند ساله اطرافیان خود راتخریب می کنند.