باید اسرائیل ،این غده ی

 

 

سرطانی از صفحه روزگار محو

 

 

       شود .  « امام خمینی (ره) »