بیایید امسال  : روز جهانی قدس

را به یاد کشتار مظلومانه وبی

رحمانه مردم مظلوم غزه ،هر

چه باشکوهتر برگزار کنیم .

 

 

همه با هم وهمراه با مردم

آزادی خواه جهان ،در حمایت از

مردم مسلمان ومظلوم

فلسطین ومحکومیت استکبار

جهانی ،در راهپیمایی روز

جهانی قدس ،شرکت خواهیم

کرد .