خواهرم ،این روز ها . . .

 

به چادرت می خندند . . .

 

به تاج بندگی ات طعنه می

 

زنند...

مبا دا دلسرد شوی،بانو . . .

 

هیزم برای آتش غربت

 

زهرا(س) نباش  . . .که این

 

 

روزها فاطمه (س)خیلی غریب

 

 

است .اصالت زن مسلمان ،عفت

 

 

اوست که حجاب مهمترین رکن

 

آن است .