در ده روز آخر ماه رمضان ،حضرت پیامبر(ص)معمولاً زندگی

خودش را به صورت خاصی محدود می کرد ودرگوشه ای از

مسجد می نشست وفکر می کرد ونماز می خواند وعبادت

می کرد.خوراک برای حضرت همانجا می آوردند وهمانجا

می خوابید .