در هیچ مکتبی به اندازه اسلام ،حقوق زن را محترم

نشمرده اند.در غرب به زن به عنوان کالایی که دراختیار

مرد باشد واز او سود ببرد،نگاه می شود.ولی در دین

مبین اسلام، زن قداست وارزش والایی داردوبه حقوق

زن سفارش اکیدی شده است .پیامبر خدا(ص) فرمودند

:ای مردم ،شما حقوقی برزنان خودتان دارید وآنها نیز

برشما حقوقی دارند . زن ها امانتهای خدا هستند که به

شما سپرده شده اند.در این صورت باید با کمال مهربانی

با آنها رفتار کنید.ونیز فرمودند:حقوق زن ها محترم است

ومقدس ،مواظب باشیدکه حقوق زن ها محفوظ

باشدوازحقوقی که برای آنها تعیین شده برخوردار

باشند.بهترین مسلمان کسی است که دارای بهترین

رفتارباشدو بهترین مردان کسانی هستند که نسبت به

زنانشان خوش رفتارتر باشند .