غزه امروز غوغاست دل می

خواهد صحنه هارا

ببیندوناله نکند،خدایا ظلمی بالاتر از

این هم می شود؟چه می شود

گفت؟وجدان بشریت خفته است

،دل کسی به حال دیگران نمی

سوزد!وجدان های بیدار امروزه

،آرام وقراری ندارند.آخر کسی

نیست که بگوید گناه مردم غزه

وفلسطین چیست ؟به چه

جرمی باید درمقابل دیدگان

جهانیان کشته وتکه تکه

شوند؟وا اسلاما ! وا محمدا ! وا

علیا !وا حجتا !ای خدای منتقم

،ترا به همه خوبانت قسم، دیکر

بس است !انتقام ...انتقام ...