قران کریم : ای مومنان !روز جمعه هنگامی که نماز را اعلام کردند به سوی ذکر خدا بشتابیدوخرید وفروش را رها کنید این برای شما اگر بدانید بهتر است .

اهمیت نماز جمعه انقدر زیاد است که خداوند متعال یک سوره از قران مجید را به نام سوره جمعه نازل فرموده است .ودر ان تاکیدهای فراوانی برای مومنان به کار رفته است که به چند نمونه ان اشاره می شود :

1_ازنماز جمعه به {ذکرالله}تعبیر فرموده است تا اهمیت ان مورد توجه باشد . 2_درجمله {فاسعوا الی ذکرالله}توصیه می فرماید که به سوی ان بشتابید واین تاکید دیگری است که در نماز جمعه شرکت کنند وسهل انگاری نکنند.  3_با انکه کسب وتجارت در اسلام ارزشمند است درجمله {ذرواالبیع}یعنی خریدو فروش را رها کنید وبه نماز بپردازید تاکید می فرماید که نماز جمعه بر ان ترجیح داردوبه هنگام ان هر کار دیگری بایدترک شود 4_جمله {ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون }با تاکید بیشتر اعلام می فرماید: پرداختن به نماز جمعه وترک کارهای دیگر به خیر شماست وخدای متعال که به خیر همه از هرکس اگاهتر است ان را خیر می داند وشما هم اگر بدانیدو به خیر خود اشنا باشید این حقیقت را خواهید یافت بنابر این کسی که کارها ی دیگر رابرنماز مقدم می دارد واقعیت را درنیافته وجاهل است واز خیر خود دوری می جوید . 

امید است همه مومنان به وظایف وتکالیف دینی خود اگاه باشند وبه ان عمل نمایند تاموجب رضایت الهی گردند