سلام ،دوستان عزیز وخواهران وبرادران روزه دار و مؤمن .

ماه رمضان، می رود ای کاش

صفایش نرود ! ماه رمضان ،می

رود ای کاش صفایش نرود ! ماه

رمضان ،می رود ای کاش

صفایش نرود ! ماه رمضان ،می

رود ای کاش صفایش نرود!ماه

رمضان ،می رود ای کاش

صفایش نرود !ماه رمضان ،می

رود ای کاش صفایش نرود

!صفایش نرود !صفایش نرود !صفایش نرود !صفایش نرود

!صفایش نرود !صفایش نرود ..........!!!!!