رمضان می رود ومی برد ازکف دل ما، آنکه

یک ماه صفا یافت از او محفل ما،رمضان

عقده گشا بود گنهکاران را ،وای اگر او رود

وحل نشود مشکل ما،حال که:ای ماه

خدا،می روی آهسته برو، که ندانی چه کند

رفتن تو با دل ما .

 

« برگرفته ازپست خواهر مریم»

خدایا دوستانت را در فراق ماه خوب رمضان ،صبر جمیل عنایت فرما .(آمین )