خدایا عاشقان را با غم  عشق، آشنا کن!

 

 

زغم های دگر غیراز غم عشقت، رها کن!

 

 

توخودگفتی که: درقلب شکسته خانه داری

 

 

شکسته قلب من،جانابه عهدخودوفاکن !