شهدا :

 

ماجان به خدا دادیم،تازنده شما باشید

 

بر خاک مزار ما ، یک دم به دعا باشید

 

چون شمع وجود ما ،قربان شما گردید

 

روشن گر شمع ما ،شاید که شما باشید

 

یک  روز اگر  آیید ، بر خاک  مزار ما

 

قرآن خدا خوانید ، مشغول دعا باشید

          ( این ابیات را می توانید با یک آهنگ حزین زمزمه کنید )

امروز پنج شنبه است،خیلی سفارش شده

که به مزار شهدا ودرگذشتگان بروید وبرای

آنها دعا و فاتحه بخوانید .

برای شادی ارواح مطهر همه شهدای

اسلام  و اموات درگذشتگان،   صلوات .