هنگام جنگ دادیم ،صدها هزار دارا

 

شدکوچه های ایران مشکین زاشک سارا

 

سارالباس پوشید،باجبهه هاعجین شد

 

درفکه وشلمچه،دارابه روی مین شد

 

چندین هزار دارا،بسته به سر سربند

 

یاتکه تکه گشتند،یا که اسیر و دربند

 

سارای دیگری در،مهران شده شهیده

 

دارا کجاست؟ او در اروند آرمیده

 

دوخته هزارسارا،چشمی به حلقه در

 

ازیک طرف ودیگر،چشمی زخون دل تر

 

ساراسؤال می کرد،داراکجاست اکنون؟

 

دیدندشعله هارا،درسنگرش به مجنون

 

خون گلوی دارا، آب حیات دین است

 

روحش به عرش وجسمش مفقوددرزمین است

 

درآن زمانه رفتند، صدها هزار دارا

 

دراین زمانه گشتند، ده ها هزار دارا

ادامه دارد ...