یک مفتی عربستانی گفت :

ملائکه در کنار شورشیان سوری

می جنگند !

اولی: پدرم گفت،هرکس حرف های مفت بزنه، به او می

گویند: مفتی !

دومی :نه بابا، پدرت خواسته تو مفتکی حرف بزنی !

اولی :پس چرامفتی های عربستان حرف های مفت می

زنند ؟

دومی :حرف های مفت کجا بود،آنها بابت این حرف ها

دلار های فراوانی از امریکا می گیرند .