سردار بزرگ اسلام ،شهید شوشتری :

 

دیروز،ازهرچه بودگذشتیم،امروز،از هرچه

بودیم !

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز !

دیروز،دنبال گمنامی بودیم وامروز،مواظبیم ناممان گم نشود !

جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد !

الهی !نصیرمان باش تابصیر

گردیم،بصیرمان کن تاازمسیر بر نگردیم

وآزادمان کن تا اسیر نگردیم .

برای شادی روح مطهرش، صلوات .