لقمان حکیم به فرزندش گفت :

پسرجان ! بدان که فردا چون

دربرابر خداوند بایستی،ازچهار

چیز سؤال می کند:

جوانی را درچه راه گذراندی؟

عمر را درچه راه صرف کردی؟

مال را از کجا به دست آوردی؟

وآن مال رادرکجا مصرف کردی؟ 

برای این سؤال ها جوابی آماده

کن

این سخنان درواقع خطاب به

ماست،بیاندیشیم آیا مابرای این سؤال ها

جوابی آماده کرده ایم؟