چهار چیز،مایه چهار چیز است :

سکوت ،موجب آسایش .   بیهوده گویی

،سبب سرزنش .    سخاوت ، مایه ترقی

وکمال .   شکرنعمت، باعث افزایش رزق

وروزی .

از سخنان حکیمانه عالمان وعارفان .

بیاییم ازسخنان عالمان وعارفان پند بگیریم:همواره درزندگی خود ازآنها بهره ببریم.