حدیث از پیامبر اسلام (ص) که فرمودند :

« نزد یکی مردم به خداوند درروز قیامت به اندازه رفتن آنها به نماز جمعه است .گروه اول -دوم - سوم -چهارم ...به اندازه شرکتشان در نماز جمعه طبقه بندی می شوند .»

نمازجمعه تحفه الهی به مردم شریف ایران ویادگار امام راحل (ره)ثمره خون هزاران شهید بویژه شهدای محراب ودژمستحکم نظام جمهوری اسلامی است .پیوند معنوی با خداوند سبحان ،وحدت ویکدلی ،آگاهی ازمعارف اسلامی ورویدادهای اجتماعی ،سیاسی ،جلب همکاری برای حل مشکلات مسلمانان ومؤمنان ازبرکات فراوان خداوند بزرگ درنماز جمعه  بربندگان صالح است .

باتوجه به اهمیت این فریضه ،بر همگان لازم است که در راه اشاعه فرهنگ آن و باشکوهتر برگزار کردنش در حد توان ، گام بردارند و دین خود را به آن ادا نمایند . 

«التماس دعا از مؤمنان »