مردهای همسرداربخوانند 

                وعمل کنند:(1)            

به همسرت بگو دوستت دارم!  واژه دوست داشتن رافقط برای او هزینه کن !

همسر توکریستاله،مواظب باش اورا نشکنی !کاری کن تا به تو ایمان بیاورد !

توبایدتکیه گاه خوبی برای او باشی!از عشقت برای او هزینه کن،نه فقط ازثروتت !

زیبایی همسرت راستایش کن!او گل زیبای بهاری است پژمرده اش نکن !

انتظار نداشته باش همسرت مثل توباشد!با بحث وجدال اورا خسته نکن !

نسبت به همسرت همیشه وفادار باش!قبل ازانتقاد از او تعریف کن !

اگربه اواحترام بگذاری،به زندگی امیدوار می شود ! ازدست پختش تعریف کن !

نیش او نوشه، ناراحت نشو! دل اورا نشکن! مسخره اش نکن !

هروقت به تو شک کرد،باصداقت ومهربانی مطمئنش کن!

____ ادامه دارد...