داستان ونتیجه آن :

پیرمردی تعریف می کرد:درایام نوجوانی درمحل زندگی ما یک مزاروزیارتگاهی بودکه مردم اعتقادزیادی به آنجاداشتندوبرای شفایافتن به آنجامی رفتند،نذرمی کردندوحاجات می گرفتند. یکی ازخصوصیات این زیارتگاه این بود که هرکسی دردستانش زگیل درمی آمدبه آنجا رفته ومبلغی پول می گذاشت وکمی ازخاک آن مزار رابرمی داشت وروی زگیل های دست خودمی ریخت دو روز بعدهمه زگیل ها محو می شدند.پیرمرد می گفت:من هم درآن زمان دودستم پراز زگیل شد،به پیشنهادپدرومادرم به آنجارفتیم،زیارت کردیم وپول گذاشتیم ومن هم کمی خاک برداشتم وروی زگیل های دستم ریختم،چندروز گذشت اثری نشد،دوباره این کار را کردم،بازهم اثری نشد،شاید تا ده بار این کار را کردم اماهیچ اثری ندیدم.

با خودم فکرکردم شایدبرخلاف سایرمردم،من باید نه تنهادرمزار پول نگذارم،بلکه مبلغی ازپول آنجارا بردارم وبعدکمی خاک روی زگیل هایم بریزم تازگیل های دستم ازبین برود. او می گفت:من این کار را کردم وکاملاً نتیجه گرفتم ودو روزه زگیل های دستم برطرف شد!!!.بعد فهمیدم که :به من نمی آید به دیگران کمک کنم بلکه باید آنچه در دست دیگران است را بگیرم تا به مقصودم برسم.!!!

                 ____________________________________

به مطلب دیگری توجه فرمایید: مدتی است به روزنامه وزین کیهان که مدیر مسؤل بسیارمحترمی دارد فکر می کنم،وقتی دقت می کنم می بینم این روزنامه محترم از زمانی که به یاد دارم،از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ، ریاست جمهوری آقای احمدی نژادوهم اکنون در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی،اکثراً تیتر روزنامه اش  برخلاف دولت ودولت مردان بوده است.کافی است شما آرشیو یک ماه اخیر این روزنامه باسابقه راببینید،همه اش تخریب ومنفی بافی است. مقام معظم رهبری فرمودند:«بعدازانقلاب اسلامی ،هردولتی نکات قوت ونکات ضعفی داشته است وطبیعی هم هست،»ولی چگونه است که این روزنامه محترم فقط ضعف ها ومنفی هارا می بیند وازدیدن نکات قوت ومثبت چشم پوشی می کند؟ !

این درحالی است که مقام معظم رهبری همواره ازدولت ها حمایت کرده اندودرعین حال نکات ضعف راهم به موقع به دولت مردان گوشزد فرموده اند.

به یاد داستان پیرمرد افتادم وگفتم:شاید به روزنامه کیهان نیامده که جنبه های مثبت دولت هارا ببیند،بلکه باید همواره جنبه های منفی آنهارا ببیند وبرجسته کند تاشاید زگیل های دست شان ازبین برود.!از خود راضی