سوال  جاهای  خالی حدیث زیر را پر کنید وجایزه بگیرید :

 

. . .فرمودند:هرکس خواهرم . . .

 

را درقم زیارت کند، من . . . را

 

درآخرت برایش تضمین می کنم.

(جایزه :اهدای پنج صلوات به نیتش )لبخند