دعا پس از نماز جمعه :

امام باقر(ع) می فرمایند :هنگامی که روز جمعه،نماز عصر را خواندی پس بگو :بار خدایا درود قرست بر محمد وآل محمد وجانشینان آن حضرت ،که از آنان راضی وخوشنود هستی به بهترین درودهایت وبهترین برکت خودرا برآنان نازل فرما ودرود بر ایشان وارواح آنان وپیکرهای پاکشان ورحمت وبرکات خداوند بر آنان. پس همانا هرکس این دعا وصلوات را ،پس از نماز عصر روز جمعه بخواند خداوند یکصد هزار حسنه برای او می نویسد یکصد هزار گناه را از نامه عمل اوپاک می کند ،یکصد هزار حاجت اورا برآورده می کند ویکصد هز ار درجه بر مقام او می افزاید .

درروایت دیگر حضرت امام صادق (ع) می فرماید :

کسی که به هنگام بازگشت ازنماز جمعه سوره حمد را یک مرتبه وسوره های توحید ،فلق و ناس را هفت مرتبه بخواند خداوند آنرا کفاره گناهان او ازجمعه تا جمعه دیگر قرار می دهد .

            « اللهم صل علی محمد وآل محمد »   التماس دعا