امام رضا (ع) :

 

هرکس از قلب مؤمنی اندوهی

بزدایدخداوند در روزقیامت غم از

دلش می زداید .

امید است بتوانیم غمی از دل کسی بزداییم .