عشق رامی توان توی دست

های خسته پدر و توی چشمهای

نگران مادر دید، !نه دردستان یک

غریبه !!!