دستت را نمی گیرم...

آورده اند مرد ثروتمندوخسیسی دریک روز تابستان خواست در رودخانه ای شناکند.

او که شناگری بلد نبود،درقسمت عمیق رودخانه افتادودرحال غرق شدن بودکهجوان باغیرتی به رودخانه پرید تا آن مرد را  ازغرق شدن نجات دهد.جوان به مردخسیس گفت :دست مرابگیر، دست مرابگیر.مردخسیس که فکرمی کردآن جوان می گوید به من کمک کن ! به من کمک کن !بلا فاصله گفت :دستت را نمی گیرم ،دستت رانمی گیرم.!

درهمین حال مردخسیس غرق شدولی حاضرنشد دست جوان را برای نجات خودبگیرد.!!!

راستی آیا شما دست ودل بازیدویاخدانکرده خسیس ؟