هوشیار باشیم که ...

ماه پشت ابر نخواهد ماند...نور در پس

تاریکی نخواهد ماند...

 حقیقت روزی آشکار خواهد شد...هر رازی

تا ابد مسکوت نخواهد ماند...

روزی پرده ها دریده خواهد شد...    

 پس : بیاییم خود را برای آن روز بزرگ

                  آماده کنیم !