از تجربه دیگران استفاده کنید. جلسات

راهنمایی را جدی بگیرید.

در جلسات علمی،فعالانه شرکت کنید. با

مربیان خود صمیمی باشید.

با همکلاسی های خود طرح سؤال کنید.

کار مفید علمی را نیمه کاره رها نکنید.

فنون مطالعاتی خودرا بررسی کنید.

پاسخگویی به طور شفاهی را تمرین کنید.

وقت شناس باشید. از دوستان خود کمک

بگیرید.

کاری کنید اساتید شمارا بشناسند.دوباره

میگم کاری کنید اساتید شمارا بشناسند.