امام جواد(ع) فرمودند :

 

سخت بکوش ،تا به مقصد دست

 

یابی وگرنه در رنج فرومانی .متفکر