امام صادق (ع)می فرمایند :

خداوند جمعه را بر دیگر روزها برتری داده است .بهشت روز جمعه برای کسانی که به سوی آن بیایند تزیین می شود وشما به همان اندازه که برای نماز جمعه از یکدیگر سبقت بگیرید ،به سوی بهشت سبقت می گیرید .

ازتفاسیر آیات مربوط به نماز جمعه در قرآن کریم چنین بر می آید که :خداوند از کسانی که نماز جمعه را رها کرده وبه خرید وفروش ویا کارهای بیهوده می پردازند انتقاد می کند .جمله قرآنی «قل ماعندالله خیر من اللهو والتجارة» مقایسه ترک کنندگان نماز جمعه را مردود دانسته وتاُکیدمی فرماید که نماز جمعه نزد خداوندبهتر است .ومی دانیم آنچه نزد خداوند بهتر باشد برای همیشه بهتر است وقابل خدشه واشکال نیست وخداوند منزه از آن است که همچون بشر چیزی را امروزبهتر بداندوبعد تغییر عقیده دهد .

 

جمله قرآنی «والله خیر الرازقین »حاکی از آن است که: اگرکسی فکر کندباشرکت در نماز جمعه به روزی و درآمدش لطمه یی وارد می شود،سخت در اشتباه است ،روزی دست خداست وکسی که روزی می خواهد بهتر است به سوی «خیر الرازقین » بیایدتا از فضل اویهره مند شود .