تفاوت های انسان ها :

 

«لایکلف الله نفساً الا وسعها»

برخی انسان ها قوی وبرخی ضعیف هستند.

برخی زیبا و برخی نا زیبا هستند.

برخی سفید ، برخی سیاه و برخی سرخ

پوست هستند.

برخی سالم و برخی ناقص هستند .

برخی توانمند وبرخی ناتوان هستند .

برخی با هوش و برخی کم هوش هستند .

 

وخداوند ازهرکسی به اندازه توانمندیش تکلیف می خواهد.

هرکس بامش بیش برفش بیش

مهم مقام انسان در نزد خداوند است .